KASUTUSTINGIMUSED
ÜLDIST

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi “Kasutustingimused”) määratlevad juriidiliselt siduvad tingimused, mis kehtivad ettevõtte Suomen Yrityskaupat Oy (edaspidi “Ettevõte”) pakutava ärivahendusteenuse (edaspidi “Teenus”) kasutamisel aadressil www.yrityskaupat.net, kui Teenuse kasutaja (edaspidi “Kasutaja”) on ärivahendusteenuses vahendatavate ettevõtete potentsiaalne ostja või ostja. Kasutaja kinnitab, et on käesolevate Kasutustingimustega tutvunud. Teenust kasutades nõustub Kasutaja, et käesolevad kasutustingimused on tema jaoks siduvad.

Ettevõttel on õigus käesolevaid Kasutustingimusi või Teenust igal ajal muuta. Olulistest muudatustest teavitatakse Kasutajat Teenuse kaudu või muul ettevõtte poolt sobivaks peetaval viisil. Muudatused jõustuvad kohe pärast nende rakendamist või hiljem teatavaks tehtaval kuupäeval. Jätkates Teenuse kasutamist pärast muudatuste jõustumist, nõustub Kasutaja järgima muutunud Kasutustingimusi.

TEENUSE KIRJELDUS

Teenuse eesmärk on luua platvorm, mille abil saab avaldada ettevõtete müümise kuulutusi ja ka otsida ettevõtteid, mida osta. Teenuse eesmärk on müüjat, sihtettevõtet ja potentsiaalset ostjat puudutava teabe edastamine ülalmainitud eesmärgil.

Teenuses müüdavate ettevõtete põhiteabe (tegevusala, asukoht, töötajate arv, käive, hinnapäring ja hinnapäringu põhjused) vaatamine ei nõua eraldi identifitseerimist ega Teenuses registreerimist. Ettevõtte ostukuulutusega seotud eelnimetatud teave on nähtav ilma isikut tuvastamata või Teenuses registreerimata.

Kui Kasutaja soovib saada müüdava ettevõtte kohta täiendavat teavet, tuleb Teenuses sõlmida eraldi konfidentsiaalsusleping. Konfidentsiaalsuslepingu allkirjastamine nõuab Teenuses kindlat identifitseerimist, et kasutajat oleks võimalik selgelt tuvastada.

Selguse huvides olgu märgitud, et Ettevõte ei ole Teenuse abil tehtavates äritehingutes osapooleks, vaid Ettevõte tegutseb üksnes vahendusteenuse pakkujana.

TEENUSE KASUTAMISE ÕIGUS

Kasutaja saab Teenusele piiratud juurdepääsu vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele. Kasutajal ei ole õigust Teenust või selle kaudu saadud sisu või sisu osasid salvestada, avalikult esitada, vahendada, edastada, ega kasutada muul viisil kui käesolevate Kasutustingimuste ja seadusega lubatud piirides. Kasutaja tunnistab, et Teenuse kasutamise õigus ei hõlma õigust Teenuse tarkvarale (lähtekoodile).

Identifikaatorid, mille Kasutaja võib Ettevõttelt saada, nagu kasutajatunnus ja muud identifikaatorid, mis võimaldavad Teenuse kasutamist, jäävad Ettevõtte omandiks ning Kasutajal ei ole nendele õigusi pärast seda, kui tema Teenuse kasutamise õigus on lõppenud. Samuti ei ole Kasutajal õigust ilma Ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta Teenuse kasutamise õigust (sh eelnimetatud identifikaatoreid) kolmandale isikule loovutada ega üle anda.

NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE JA EDASTAMISE NING ANDMEKAITSE TINGIMUSTEGA

Ettevõte järgib oma tegevuses kehtivaid andmekaitseseadusi. Teenuse privaatsusavaldus on saadaval aadressil https://yrityskaupat.ee/tietosuojaseloste.php. Teenust kasutades kinnitab Kasutaja, et on tutvunud privaatsusavalduse sisuga.

Teenuse kasutaja annab käesolevate Kasutustingimustega nõustudes ühemõttelise nõusoleku, et Ettevõttel on õigus Teenuse tagamise eesmärgil edastada pankadele ja/või finantseerijatele järgmisi andmeid: Ettevõtte kasutajatunnus, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, isikukood. Teenuse kasutaja võib soovi korral millal tahes oma nõusoleku tagasi võtta ning sellisel juhu peaks Kasutaja võtma ühendust privaatsusavalduses nimetatud kontaktisikuga. Lisaks garanteerib Kasutaja sõnaselgelt, et tal on seaduslik õigus ja vajadusel teiste seotud isikute nõusolek nimetatud teiste seotud isikute isikuandmete töötlemiseks, edastamiseks ja üleandmiseks Teenusele ja Ettevõttele ning võimalik, et Teenuse osana ka teistele isikutele.

Teenuse kasutaja mõistab, et pärast nimetatud teabe edastamist Ettevõtte poolt ülalnimetatud isikutele ei ole Ettevõttel kui vastutaval andmeöötlejal enam kontrolli andmete töötlemise üle.

KASUTAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS

Kasutaja kinnitab, et kasutab Teenust üksnes omal vastutusel seadusega lubatud ulatuses. Ettevõte ei vastuta Teenuse sisu, selle õigsuse ega täpsuse eest, välja arvatud sisu osas, mille ta ise Teenuse jaoks toodab.

Kasutajatunnused on kasutajaspetsiifilised ja neid ei tohi edasi anda ega avaldada kolmandale osapoolele. Kasutaja vastutab kogu Teenuse kasutamise eest oma kasutajatunnusega. Kui kasutajatunnus saab kõrvalistele isikutele teatavaks, peab Kasutaja sellest koheselt Ettevõtet teavitama. Kasutaja vabaneb kasutajatunnuse kasutamisega seotud tegevustest ilma temapoolse sekkumise vajaduseta pärast vastava teatise saamist.

Kasutaja vastutab kõigi Teenuse kasutamisest tulenevate otseste ja kaudsete kulude eest, sealhulgas vajaliku riistvara, tarkvara, telekommunikatsiooni- ja andmeedastusühenduste tagamise, paigaldamise, hoolduse ja kulude ning vajalike seadmete ja tarkvara muudatuste eest. Kasutaja kohustub kogu Teenuse kasutamisel tegutsema vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele, teistele Teenuse kasutamise reeglitele ja juhistele, samuti seadustele ja heale tavale. Kasutaja kohustub järgima ka mujal Teenuses sätestatud reegleid ja juhiseid. Teenuses tohib sisestada vaid õiget ja tõest teavet.

Kasutajal peab olema õigus teavet anda. Kasutaja vastutab selle eest, et tal oleks volitused kõigilt osapooltelt, kelle andmeid ta Teenuses sisestab.

Kasutaja ei tohi Teenust kasutada Ettevõtte või kolmanda isiku õigusi rikkudes. Kasutaja kohustub Teenuse kaudu mitte saatma ega edastama teavet, mis rikub kolmanda isiku omandi- või autoriõigusi või muid õigusi, on solvav, seadusevastane või muul viisil hea tava vastane või on kahjulik või ohtlik Ettevõttele, teistele Kasutajatele või kolmandale isikule või võib tekitada häireid või muud põhjendamatut kahju Teenusele, teistele kasutajatele või kolmandatele isikutele. Kasutaja vastutab kõigi eelnimetatud tegevuste tõttu Ettevõttele ja kolmandatele isikutele tekitatud kaudsete ja otseste kahjude eest.

VASTUTUSE PIIRANGUD

Teenust osutatakse „nagu see on” põhimõttel, ilma igasuguse garantiita.

Ettevõte püüab Teenuse toimivuse eest hoolt kanda oma võimaluste piires ning püüab Teenuses tekkinud vead mõistliku aja jooksul parandada. Ettevõte ei garanteeri siiski, et Teenus on veatu või et Teenus on katkestusteta kättesaadav. Ettevõte ei vastuta Teenuse või selle sisu katkestuste, viivituste, vigade, kasutamise blokeerimise, lõpetamise või muude Teenuse või selle sisu puuduste tõttu Kasutajale või kolmandale isikule tekitatud kahjude eest ega ka võimalike rikete või häirete eest Kasutaja seadmetes või tarkvaras.

Teenus võib sisaldada linke kolmandatele isikutele kuuluvatele ja/või hallatavatele veebisaitidele. Ettevõte ei vastuta sellise kolmanda osapoole veebisaidi eest ning sellisel veebisaidil olevad materjalid ja sisu ei ole ettevõtte kontrolli all.

Ettevõte ei vastuta Teenuse kaudu edastatava teabe sisu ega selle õigsuse eest, välja arvatud Ettevõtte enda toodetud teabesisu. Ettevõte ei vastuta seega nt kasutajaandmete õigsuse, Kasutajate poolt Teenuses edastatud teabe või selle korrektsuse, õigsuse või seaduslikkuse eest.

Ettevõte ei vastuta selle eest, kas Kasutaja on juriidiliselt pädev Teenuses vajaliku teabe sisestamiseks. Kasutaja nõustub, et Ettevõte ei saa Kasutajaandmeid kontrollida ega vastuta Kasutajaandmete õigsuse ega kahjude eest, mida ebaõiged või ebapiisavad Kasutajaandmed võivad põhjustada.

Ettevõttel on õigus ilma kahju hüvitamise kohustuseta eemaldada Teenusest materjal, mis on Ettevõtte hinnangul seaduse või hea tava vastane, sobimatu, ebakorrektne või Ettevõttele, Kasutajatele või kolmandale isikule kahjulik või ohtlik.

Ettevõttel on õigus hooldus-, paigaldus-, ümberehitustööde, avaliku korra ja ohutuse, süsteemi liigse koormuse või muude sarnaste põhjuste tõttu Teenus või selle osa ajutiselt välja lülitada.

Ettevõttel on alati õigus, ilma kohustuseta Kasutajale hüvitist maksta, Teenuse osutamine täielikult või osaliselt lõpetada, samuti on tal õigus Teenuse või selle osade (sealhulgas Teenuse sisu, struktuuri, välimuse ja tarkvara) eemaldamiseks. Sel juhul teatab Ettevõte Teenuse lõpetamisest võimalikult varakult ette Teenuse kaudu või muul viisil, mida ta peab sobivaks.

Ettevõte ei vastuta Teenuse kasutamise tõttu Kasutajale või kolmandatele isikutele tekitatud otsese või kaudse kahju eest.

KASUTAJAANDMETE TÖÖTLEMINE

Ettevõttel on õigus kontrollida kogu teavet, mis on Teenuses sisestatud. Ettevõttel on õigus, kuid mitte kohustus, parandada sisestatud andmetes ilmnevad fakti-, kirja- ja grammatikavead.

Kui Kasutaja on Teenuses allkirjastanud konfidentsiaalsuslepingu, on Ettevõttel õigus Kasutaja poolt Teenuses sisestatud andmed edastada teistele äritehingu osapooltele ja selles osalevatele isikutele (nt vahendajatele ja finantseerijatele). Teave edastatakse sellisel viisil ja sellises vormis, nagu Kasutaja on selle Teenuses sisestanud.

Ettevõttel on õigus kasutada Kasutajaandmeid Teenuse hooldamise eesmärgil, Teenusest teavitamiseks ning Ettevõtte äritegevuse planeerimiseks ja arendamiseks. Samuti on ettevõttel õigus kasutada Kasutajaandmeid otseturunduseks, kui Kasutaja on selleks oma nõusoleku andnud.

Ettevõttel on õigus säilitada Kasutaja poolt Teenuses salvestatud teavet ja nende alusel loodud dokumente Ettevõtte poolt määratud viisil ka pärast Kasutaja-poolset Teenuse kasutamise lõpetamist ja vahendustoimingu sooritamist.

Ettevõte töötleb Kasutajate isikuandmeid vastavalt ettevõtte Suomen Yrityskaupat Oy privaatsusavaldusele.

INTELLEKTUAAOMANDI ÕIGUSED

Ettevõttele kuuluvad kõik õigused Teenusele ja selle osadele (sh autoriõigus, kaubamärk ja muud intellektuaalomandi õigused). Ettevõte jätab endale kõik õigused Teenuse sisule ja selles tehtud muudatustele. Kasutaja tunnistab ja nõustub, et Kasutajale ei lähe üle muud õigused peale nende, mida on konkreetselt nimetatud kasutustingimustes.

Ilma Ettevõtte selgesõnalise kirjaliku loata ei tohi Kasutaja Teenuses sisalduvat materjali levitada, avaldada, kopeerida, üldsusele kättesaadavaks teha ega muul viisil äriliselt ära kasutada.

MUUD TINGIMUSED

Kogu leping

Käesolevad kasutustingimused moodustavad Kasutaja ja Ettevõtte vahelise lepingu Teenuse kasutamise kohta ning asendavad kõik varasemad Teenuse kasutamise lepingud Kasutaja ja Ettevõtte vahel.

Kahtluse vältimiseks olgu märgitud, et kuivõrd müüdava ettevõtte müüja ja Ettevõtte vahel on ettevõtte vahendamise osas tegemist esindussuhtega, siis müüja ja Ettevõtte vahelise esindussuhte tingimused määratletakse eraldi käsunduslepingus.

Lepingu üleandmine

Ettevõttel on omal äranägemisel õigus Teenuse ja selle pakkumise ning sellega seotud kliendisuhete üle andmiseks kolmandale isikule, teavitades sellest Kasutajat Teenuses või muul tema poolt sobivaks peetaval viisil.

Vääramatu jõud

Ettevõte ei vastuta kahjude eest, mis tekivad olukorras, kus vääramatu jõu sündmus või muu sarnane põhjus muudab tegevuse ebamõistlikult raskeks.

Kohaldatav seadus ja vaidluste lahendamine

Nendele kasutustingimustele kohaldatakse Soome seadusi. Ettevõtte ja Kasutaja vahelised vaidlused lahendatakse eelkõige sõbralikult läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Turu ringkonnakohtus.

KONTAKTTEAVE

Teenust haldab ja pakub Suomen Yrityskaupat Oy. Kõik kasutustingimustega seotud päringud võib edastada aadressile info@yrityskaupat.net

Jätke kontaktisoov

Jätke kontaktisoov

Jätke oma telefoninumber või e-posti aadress ning me võtame teiega ühendust!

Kontakt